web analytics

Osobný blog

Každý chce vaše dobro. Nedajte si ho vziať!

Putinova výzva k občanom EU

Autor: admin - feb• 21•2015

Je to už rok, čo sa na Ukrajine rozhorel konflikt. Mnohí ho stavajú do pozície Východu so Západom, dobra so zlom. Lenže kto posúdi, čo je dobro a čo je zlo? A kto vie, čo sú naozaj správy z východného frontu a čo je bohapustá lož, demagógia a propaganda? Už pred začiatkom otvorených bojov som priniesol komentár na tému budúcnosti Ukrajiny, zdá sa ale že som bol príliš optimistický. Tentoraz vám ponúkam správu, ktorá mi dorazila mailom, v pôvodnom znení.

Vladimír Vladimírovič P U T I N

Prezident Ruskej Federácie

Výzva za mier !

Európania, naozaj chceme III. svetovú vojnu?

Európski spoluobčania! „Naši“ politici chcú dokázať, akí sú užitoční pre EÚ, NATO a USA. Očakávajú, že ich „tvrdý postoj“ voči Rusku vynesie v kariérach vyššie, na ešte lepšie platené posty, ako majú dnes, preto sa predháňajú v návrhu sankcií, vysielaní bojových jednotiek a iných prejavoch nekontrolovanej agresie proti Rusku, čím zo dňa na deň zvyšujú riziko 3. svetovej vojny. Sú tak zaslepení svojou vlastnou nekontrolovateľnou mocou a vidinou jej ďalšieho rastu, že rátajú s tým, že Rusko ustúpi na poslednú chvíľu tlaku NATO a k vojne nedôjde.

Ale v čom má Rusko ustúpiť? Čo má Rusko urobiť, aby boli spokojní? Má sa vzdať svojich území a odstúpiť ich dobrovoľne každému, kto o nich má záujem? PRAVÝM CIEĽOM všetkých tých, či už sú z Európy, alebo spoza oceánu, ktorí chcú vyvolať vojnu, je bohatstvo Ruska. Má Rusko rozdať svoje bohatstvo, aby sa vyhlo vojne? Má zlikvidovať svoje vlastné obyvateľstvo ako Ukrajina? Všetci, čo uvažujú triezvo, vedia, že sa to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodľahne tlaku, ako nepodľahlo v minulosti, tak ani v budúcnosti.

Dnes je už jasné, že vojna sa v plánoch jej strojcov nemá skončiť na Ukrajine, hlavným cieľom je Rusko, a vojna má zachvátiť aj celú Európu. Čo zabezpečí pre USA vyšší zisk, a čo USA rýchlejšie vytrhne z krízy, ako vojnová výroba? Čo účinnejšie zlikviduje konkurenciu USA v podobe EÚ a Ruska, ako vzájomné vyvraždenie celých národov v Európe? Čo USA pomôže viac rozšíriť sféru svojho vplyvu, ako povojnové pôžičky, presne podľa odskúšaného scenára 2. svetovej vojny?

Svetový vojnový konflikt reálne hrozí! V tej súvislosti sa zamyslite, kto z Vašich politikov Vám prezradil, že po prijatí Ukrajiny do NATO a vstupe EÚ do konfliktu odvedú Vašich potomkov na východný front, kde veľmi pravdepodobne položia život? Kto z politikov tam pôjde do zákopov s nimi? Kto z vojnových štváčov, ktorých kráľovsky platíte zo svojich daní a kto z ich mediálnych spolupáchateľov Vám prezradil, že toto nebude len dobrodružná víťazná výprava na východ, ale sa to skončí ako 3. svetová vojna za použitia atómových zbraní? Kto dokáže predpovedať účasť Číny, ktorá je v tomto konflikte spojencom Ruska? Kto vyhodnotí reálnu silu americkej armády, ktorá doteraz bojovala vždy len so slabším protivníkom, veď Hitlera porazili Rusi! Na čo sa vlastne vojnoví štváči spoliehajú?

Jedno je isté, v tejto vojne víťaza nebude! Kde sa schováte pred jadrovými výbuchmi? Máte dosť hlbokú jamu a dostatok potravín, aby ste v nej vydržali 1000 rokov, kým sa zníži úroveň žiarenia na únosnú mieru? V mene čoho má umrieť vaše dieťa na východnom fronte, v mene čoho má zahynúť vaša rodina, v mene čoho má prestať existovať všetko, čo poznáte, v mene čoho má  zhorieť svet? V mene demokracie?

Kde vidíte demokraciu v tom čo sa deje na Ukrajine? My vidíme len nepokryte fašistickú vládu, armádu, porušujúcu medzinárodné konvencie a premyslenú genocídu vlastného obyvateľstva, ktorého vinou je len to, že hovorí po rusky. A čo na to Európa? Viete si predstaviť, že by si niektorý národ v EÚ vydobýjal svoju samostatnosť spôsobom, ako to robí Ukrajina? Bola snáď Ukrajina doteraz nesamostatná, že bojuje o samostatnosť? Mala snáď vládu, ktorú EÚ neuznávala? Nemali snáď Ukrajinci svoje národné práva? Európska únia sa vzdala svojich princípov, a svojim postojom sa stáva spolupáchateľom genocídy. Čo môžeme očakávať od EÚ my sami, občania EÚ, keď tak rýchlo a ochotne búra vlastné hodnotové základy?

Rusi sú veľký, kultúrny a mocný národ, bez ktorého by Európa v dnešnej podobe nikdy nevznikla. RUSKO NIE JE NÁŠ NEPRIATEĽ , nepriateľom každého občana Európy sú nenásytní politici, ktorí sa za svoju moc a peniaze chystajú zničiť všetko, čo je nám drahé.

Môžeme zabrániť chystanej vojne s Ruskom, do ktorej nás tlačia politici a kúpené médiá? Áno, môžeme!

Čo môžu urobiť obyčajní , malí ľudia? Keď všetci malí a slabí robia to isté, zmenia všetko! Môžeme to zmeniť, lebo musíme!

Bojkotujme všetkých politikov, ktorí zvyšujú napätie, ktorí volajú po ďalších sankciách, po intervencii proti Rusku! Bojkotujme ich na všetkých úrovniach, vo všetkých voľbách! Nedopusťme uplatnenie zla, ktoré chcú šíriť! Bojkotujme vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujme médiá, ktoré nám vojnu podsúvajú ako jediné riešenie!

Verme! Rusi aj Ukrajinci sú dva múdre národy, ktoré riešenie nájdu.

NEBOJME SA!

Rozširujte túto výzvu všetkými vám dostupnými spôsobmi, vo všetkých Vám dostupných jazykoch!


Владимирь Владимирович П У Т И Н

Президент Российской Федерации

Друзя! Распространяйте этот вызов всеми доступными способами, на всех доступных языках!

Призыв к миру!

Европейцы, мы действительно хотим III. мировую войну?

Сограждане европейцы! „Наши“ политики хотят доказать, как они полезны для ЕС, НАТО и США. Ожидают, что их „жесткая позиция“ по отношению к России продвинет их по карьерной лестнице, переведет на более лучше оплачиваемые должности, чем имеют сегодня, поэтому перебегают один другого в предложении проекта санкций, выслании боевых подразделений и других проявлениях неконтролируемой агрессии против России, которые изо дня в день увеличивают риск третий мировой войны. Они настолько ослеплены своей неконтролируемой властью и перспективой ее дальнейшего роста, что рассчитывать на то, что Россия отступит в последний момент под давлением НАТО, и к войне не дойдет.

Но в чем Россия должна уступить? Что надо сделать России, чтобы все были счастливы? Должна отказаться от своей территории и передать добровольно любому, кто в этом заинтересован? НАСТОЯЩЕЙ ЦЕЛЬЮ всех тех, которые из Европы или из-за океана желают спровоцировать войну, является богатство России. Россия должна отдать свои богатства, чтобы избежать войны? Ликвидировать собственное население как на Украине? Все те, кто трезво мыслит, они знают, что этого никогда не случится! Россия никогда не поддастся давлению, если не поддалась в прошлом, так этого не случится и в будущем.

Теперь уже ясно, что война по плану ее зачиньщиков не должна остановиться на Украине, главной задачей является Россия, и эта война должна поглотить всю Европу. Что обеспечит более высокую прибыль для США, и поможет США выйти из кризиса быстрее, чем военное производство? Что еще эффективнейше сможет уничтожить конкуренцию США в виде ЕС и России, как взаимное убийство целых народов в Европе? Что США поможет способствовать дальнейшему расширению сферы ее влияния,предоставление послевоенных кредитов, по испытанному сценарию, 2 мировой войны?

Мировая война нам реально грозит! В этом контексте, подумайте, кто из ваших политиков скажет вам, что после принятия Украины в НАТО и вступлении ЕС в зону конфликта, пошлют ваших потомков на Восточный фронт, где, скорее всего они положат свои жизни? Кто из политиков пойдет туда в окопы с ними? Кто из поджигателей войны, которым королевски платите из ваших налогов, а кто из их СМИ сообщников скажет вам, что это небудет победная приключенческая экспедиция на восток, а что это все закончится как третья мировая война с применением ядерного оружия? Кто может предсказать участие Китая, который является союзником России в этом конфликте ? Кто будет оценивать реальную силу американской армии, которая до сих пор только воевала с более слабым противником, потому что Гитлера победили русские! На что на самом деле полагаються поджигатели войны?

Одно можно сказать наверняка, что в этой войне победителей не будет! Где спрятаться от ядерного взрыва? У вас есть довольно глубокая яма и достаточно еды, чтобы выдержать 1000 лет, пока уровень радиации не снизится до приемлемого уровня? Во имя чего ваш ребенок должен умереть на восточном фронте, во имя чего ваша семья должна умереть, во имя чего должно перестать существовать все, что вы знаете, во имя чего должен сгореть весь мир? Во имя демократии?

Где вы видите демократию в том, что происходит на Украине? Мы видим только открыто фашистское правительство, армию, нарушающую международные конвенции и преднамеренный геноцид собственного народа, чья единственная вина в том, что он говорит на русском. И что на это говорит Европа? Можете ли вы представить, что бы любая нация в ЕС, получила свою независимость таким образом, как это происходит на Украине? Была Украина до сих пор зависимой от кого-то, если сейчас борется за независимость? Имела ли Украина правительство, которое ЕС не признавало? Или Украинцы не имели, их национальное законодательство? Европейский союз отказался от своих принципов, и таким отношением становится соучастником геноцида. Что можем ожидать от ЕС, мы сами, граждане ЕС, если ЕС так быстро и охотно уничтожает основы собственного значения?

Русские большой, культурный и сильный народ, без которого бы Европа в сегодняшнем виде не появилась. Россия не является нашим врагом, врагом каждого гражданина Европы являются жадные политики, которые ради власти и деньги собираются уничтожить все, чем мы дорожим.

Можем ли мы предотвратить предстоящую войну с Россией, в которую нас затягивают политики и продажные СМИ? Да, мы можем!

Что могут сделать обычные, маленькие люди? Если все маленькие и слабые будут делать то же самое, то смогут все изменить! Мы можем изменить это, потому что мы должны это сделать!

Давайте объявим бойкот всем политикам, которые провоцируют напряженность, которые требуют новых санкций после интервенции против России! Объявим им бойкот на всех уровнях, на всех выборах! Не допустим внедрение зла, которое они хотят распространять! Бойкот вступлению Украины в НАТО! Бойкот СМИ, которые подкладывают нам войну как единственное решение!

Верьте! Русские и украинцы это два мудрых народа, которые найдут решение.

НЕ БОЙТЕСЬ!

Распространяйте этот вызов всеми доступными способами, на всех доступных языках!

Môžete sledovať príspevky pomocou RSS 2.0. Kommntáre a pingy sú aktuálne uzamknuté.